18 Październik 2019
Nawigacja
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 4,304
· Najnowszy użytkownik: uvyfy
dokumenty

Zwrot nienależnie pobranych środków publicznych...»

wynagrodzenia

Wynagrodzenia...»

nagrody

Regulamin nagród dla nauczycieli...»

WIELKA zdRADA GMINY

Rada Gminy naruszyła prawo....»
Diety radnych, Gminy Aleksandrów Kujawski, od 1 stycznia 2017 r.....»

Sfałszowany budżet Gminy...»

Komunikat II
KOMUNIKAT

- zapraszam do przeczytania dalszej treści

---------------------------------------------------------------------------------- Czy to ustawiony - z przekrętem - przetarg ? Artykuł umieszczono na stronie http://wzrg.hekko24.pl/news.php W sierpniu 2015 r. Gmina Aleks. Kuj. ogłosiła przetarg na wykonanie przebudowy drogi na Chrustach. Zgłosiło się 8 /osiem/ firm do przetargu. Wygrała Firma Drogtom z najniższą ceną 417 tys. zł uzyskując 100 pkt. na 100 możliwych, pozostałe firmy oferowały znacznie wyższą cenę, w granicach 565 tys. zł., a najbliżej granicy 100 pkt. były dwie firmy : Przeds. Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA 82,96 pkt. i Zakład Usług Drogowych Marek Smoczyński Olsza 3 z 82,01 pkt. w kryterium oceny. Analizując zdobyte punkty w obydwu kryteriach, Firma Drogtom nie dała nikomu żadnych szans na wygranie tego przetargu. Na etapie przetargu, osoby odpowiedzialne za przebieg przetargu i wykonanie robót nie zwróciły uwagi na wiele szczegółów, zastanawiających i istotnych. 19.10.2015 r. Firma Drogtom wykonała zadanie z przetargu, Gmina odebrała wykonanie protokółem i żadna ze stron nie miała zastrzeżeń do wykonania przebudowy. W imieniu Gminy protokół podpisali bez zastrzeżeń : pp. Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec. Nagle w kwietniu 2017 r., Gmina zgłasza reklamację co do jakości tej przebudowy. Firma Drogtom przysłała swoje Laboratorium drogowe i dokonując 8 /osiem/ odwiertów na przebudowanej drodze na Chrustach , na podstawie analizy laboratoryjnej i merytorycznej wyników odwiertów, przesłała pisemną odpowiedź na reklamację Gminy, odrzucając całkowicie gminne zastrzeżenia. W pisemnej odmowie Drogtom wskazał na winę i błędy wyłącznie po stronie Zamawiającego, czyli Wójta Gminy. Ucichła sprawa, Gmina - czyli Wójt - nigdy nie odpowiedziała na tę odmowę uznania reklamacji. Na przełomie września i października 2017 Zbigniew Ankiersztajn i ówczesna radna p. Katarzyna Biniak otrzymali informację, iż zdaniem informatora, ta przebudowa jest klasycznym przekrętem przetargowym. Nie mieliśmy wiedzy o takich przekrętach, stąd kilka miesięcy zajęło nam sprawdzanie otrzymanych informacji, z pominięciem samych urzędników gminnych zaangażowanych w ten przetarg i przebudowę, a byli to Łukasz Korzeniewski i Wiesław Jakubiec jako Zamawiający. To oni podpisali protokół końcowy z października 2015 nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Drogtom otrzymał zapłatę 417 tys. zł za wykonanie tej przebudowy. Nasze ustalenia wskazywały na szereg nieprawidłowości, rażących naruszeń prawa budowlanego i projektowego. Opinia Laboratorium Drogtom-u z 1 czerwca 2017 r. jest druzgocąca dla Wójta i wymienionych urzędników nadzorczych, którzy akceptowali wszystkie działania w tej przebudowie. koniec 1 strony /Niestety, nie mam możliwości technicznej zamieszczenia tej opinii/ Wykonano tylko jeden dywanik asfaltowy, mimo wyraźne zapisanych w projekcie dwóch dywaników. Okazało się , że istniał projekt ofertowy z jednym dywanikiem, o którym nie wiedzieli pozostali startujący w przetargu i chyba dlatego proponowali cenę około 565 tys. zawierającej koszt drugiego dywanika, ok. 150 tys. zł. w roku 2015 . W styczniu 2018 r. złożyliśmy zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kuj. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy p. Andrzeja Olszewskiego, nadal drążąc sprawę tego przetargu, wskazując na samowolną zmianę projektu przez Wójta Gminy, co jest przestępstwem, świadome zaniżenie przez Zamawiającego jakości norm technicznych wykonania tej przebudowy. Ciekawą sprawą było zapytanie do Zamawiającego, czy ze względu na zaniżenie normy jakościowej, zostanie skrócona gwarancja. Zamawiający odpowiedział, że nie będzie skrócona. Nie wiemy, kto personalnie w tym momencie był Zamawiającym, chociaż z Umowy zawartej przez Gminę z Firmą Drogtom z 02.09.2015 r. wynika, że Zamawiającym ustanowiono Wiesława Jakubca. Tego wątku nie wyjaśniła Prokuratura w swoim śledztwie. Kilka tygodni trwała „przepychanka”, kto ma się zająć naszym zawiadomieniem. Komendant Policji Powiatowej zwrócił się do Komendanta Wojewódzkiego Policji – dla obiektywności – o przeniesienie do innej jednostki policyjnej. Ostatecznie Prokuratura Okręgowa we Włocławku zadecydowała, też powołując się na bezstronność, że sprawą zajmie się Prokuratora Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyna Szkudlarz . 28 czerwca 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku wszczęła śledztwo po naszym zawiadomieniu. Na przesłuchaniu, m.in. padło interesujące pytanie, „Czy mam wykształcenie drogowe?”, oczywiście, że nie mam, ale umiem czytać dokumenty”. W kwietniu 2018 r. składamy skargę przeciwko Wójtowi Gminy do Komisji Rewizyjnej wskazując na „świadome złamanie prawa przez Wójta i narażenie podatników gminnych na stratę w rozmyślnie zmienionych jakościowych warunkach technicznych tego zamówienia publicznego”. Zachęcając Komisję Rewizyjną do „naocznego stwierdzenia jakości wykonania tej drogi w terenie i wskazując na materiał źródłowy w postaci zamówienia publicznego i umowy z Drogtom-em na wykonanie tej przebudowy”. Komisja przekonała się naocznie o jakości tej drogi, z jakim wynikiem nie wiemy, bo nigdy nie opublikowała tego, co widziała. Taka tajna ta praca Komisji Rewizyjnej w składzie : p. Michał Guślakow- przewodniczący, Alicja Cichocka członek, Barbara Kuraczyk członek, obecni na tym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej byli: radny Jerzy Sztyler i sekretarz Gminy Arkadiusz Świątkowski. Komisja wezwała Z. Ankiersztajna i K. Biniak do złożenia wyjaśnień w tej sprawie. To wezwanie uznaliśmy za prowokację, w której radni koniec 2 strony chcieli się dowiedzieć , co my wiemy i w ten sposób pewnie dowiedziałby się Wójt. Przewodniczący rady Gminy wzywał nas do uzupełnienia braków w tej skardze, nie wskazując jakie braki zawiera skarga i skąd wie, że były braki. W sprawie określenia „braków” i skąd Przewodniczący Rady miał wiedzę o brakach skierowano pismo. Przewodniczący rady p. Bartczak nigdy nie odpowiedział na to pismo. Od 12 czerwca do 31 lipca 2018 r. Wójt Gminy pięciokrotnie odwiedzał Firmę Drogtom we Włocławku, wydaje się prawdopodobne, że zdobywał wiedzę o drogownictwie. Nagle we wrześniu 2018 r. dostajemy informację, iż Firma Drogtom kładzie drugi dywanik na tej drodze. Zaskoczeni tym faktem, przecież przebudowa w 2015 r. zakończyła się podpisaniem protokółu końcowego bez żadnych zastrzeżeń, zwróciliśmy się do Wójta na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej o doręczenie wszystkich dokumentów, które potwierdzą, dlaczego, kto zapłacił i ile za ten dywanik. Okazało się, że istnieje spór Firmy Drogtom z Wójtem o zapłatę i jej wysokość. Wójt domagał się wykonania w ramach gwarancji / chyba zapomniał o opinii Laboratorium Drogtom-u z 2017 r. , bardzo niekorzystnej dla niego, na którą nigdy nie odpowiedział / z kolei Firma Drogtom domagała się zapłaty ok. 700 tys. zł za wykonanie tego drugiego dywaniku w 2018 r. W końcu strony zawarły ugodę sądową i Gmina zapłaci 340 tys. zł za wykonanie drugiego dywaniku. Firma Drogtom zrezygnowała ze swoich kosztów i rachunek zawiera wyłącznie koszt materiałowy. Nasuwa się główne pytanie : skoro Firma Drogtom nie uznała reklamacji Wójta w 2017 r. dlaczego uznała, że ma obowiązek wykonania tego dywaniku w 2018 r., teraz już znacznie droższego niż w 2015 r. Po prostu Drogtom wjechał na teren Gminy i wykonał ten dywanik, nie zamawiany przez nikogo, bez przetargu. I ta rezygnacja z kosztów własnych ? Musi budzić zdziwienie, ale właściciel jak chce, to może wszystko zrobić. I kolejne / nie ostatnie/ pytanie, ile właściwie kosztowała ta przebudowa. Gmina zarezerwowała na te przebudowę 490 tys. zł w uchwale budżetowej na 2015 r. Firma Drogtom wygrała przetarg na kwotę tylko 417 tys. zł. I teraz jak doliczymy 340 tys. zł – koszt położenia dywaniku w 2018 r. - to koszt tej przebudowy wyniósł ponad 750 tys,. zł., bez kosztów własnych Firmy Drogtom. Jaki specjalista drogowy zaplanował na tę przebudowę tylko 490 tys. zł. ? Wójt jest autorem planowania inwestycyjnego wspólnie ze Skarbnikiem Gminy. W tym momencie ma istotne znaczenie projekt ofertowy z jednym dywanikiem, co do którego nie znamy autora tego projektu ofertowego. Sam Wójt Andrzej Olszewski nie wie, kto zmienił projekt ? 29 listopada 2018 r. Prokuratura Rejonowa we Włocławku, w osobie p. prokurator Katarzyny Szkudlarz, umarza śledztwo. koniec 3 strony 14 grudnia 2018 r. składamy zażalenie na to Postanowienie o umorzeniu. Zażalenie nasze wraz z aktami sprawy skierowano do Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim. 24 maja 2019r. na posiedzeniu sądu odwoławczego, sędzia – mając wątpliwości co do ustaleń prokuratora - wydal zarządzenie o powołaniu świadków, szefa Firmy Drogtom p. Tomasza Jakubowskiego, urzędnika gminnego p. Łukasza Korzeniewskiego i autora projektu tej przebudowy p. Sergiusza Makowskiego. Kolejne posiedzenie w tej sprawie – sygn. akt Kp 12/19 - sąd wyznaczył na 12 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim na godz. 12.00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 września 2019 r. o godz. 14.00 w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kuj, odbędzie się przesłuchanie projektanta p. Sergiusz Makowskiego, który nie stawił się na poprzedni termin. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Po wysłuchaniu projektanta w dniu 12.09.2019 r. ws o sygn. K12/19 przewodniczący sądu odwoławczego postanowił wezwać na świadka kolejnego urzędnika gminnego, bardzo ściśle związanego z remontem drogi na Chrustach w 2015 r. Wysłuchanie odbędzie się 14 października o godz. 9.00 Zbigniew Ankiersztajn XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Komentarze
3246 #11 fubaaro
dnia 01 październik 2018
lokalizacja-telefonu.net.pl Lokalizacja telefonu – Sprawdzone sposoby na to, aby sprawdzić jaka jest lokalizacja Twojego telefonu
3985 #12 miedniczek
dnia 16 lipiec 2019
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
informacja
Postanowienie Sądu Okręgowego we Włocławku I Wydział Cywilny
Sygnatura akt I Ns Rej. Pr. 7/14
kontakt
Zbigniew Ankiersztajn
ul. Polna 41
87-710 Służewo
tel. 54 444 03 69
prokuratura umorzyła

prokuratura umorzyła

Prokuratura umorzyła Ds. 1170/12...»
Prokuratura umorzyła Ds. 702/12...»


Wójt zawiadamia

Wójt zawiadamia

kliknij, aby przejść dalej...»


WIELKA zdRADA GMINY

Gazeta

- wersja elektroniczna...»

274,174 unikalne wizyty